มลพิษทางอากาศส่งให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพมนุษย์

เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ

โลกมีชั้นบรรยากาศห่อหุ้มอยู่โดยรอบหนาประมาณ 15 กิโลเมตร ประกอบด้วย ก๊าซไนโตรเจน ออกซิเจน ฝุ่นละอองไอน้ำ และเชื้อจุลินทรีย์ต่างๆ ในจำนวนก๊าซเหล่านี้ ก๊าซที่สำคัญที่สุดต่อการดำรงอยู่ของ สิ่งมีชีวิตในโลก คือ ก๊าซออกซิเจนและชั้นบรรยากาศที่มีก๊าซออกซิเจนเพียงพอ ต่อการดำรงชีวิตมีความหนาเพียง 5 – 6 กิโลเมตรเท่านั้น ซึ่งปกติจะมีส่วนประกอบของก๊าซต่างๆค่อนข้างคงที่ คือ ก๊าซไนโตรเจน 78.09% ก๊าซออกซิเจน 20.94% ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และก๊าซเฉื่อย 0.97%ในปริมาณคงที่ของก๊าซดังกล่าวถือว่าอากาศบริสุทธิ์ แต่เมื่อใดก็ตามที่ส่วนประกอบของอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปมีปริมาณของฝุ่นละออง ก๊าซ กลิ่น หมอกควัน ไอ ไอน้ำ เขม่าและกัมมันตภาพรังสีอยู่ในชั้นบรรยากาศมากเกินไป เราเรียกสภาวะดังกล่าวว่า อากาศเสีย หรือมลพิษทางอากาศ 

ผลกระทบของมลพิษทางอากาศ

มลพิษทางอากาศ เป็นมลภาวะที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน ส่งให้เกิดผลเสียที่ตามมามากมาย ไม่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ ทุกสิ่งทุกอย่างในสภาพแวดล้อมล้วนแล้วแต่มีผลทั้งสิ้น ปัญหามลพิษทางอากาศมีผลกระทบ เช่น ผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจ ผลกระทบต่อทัศนวิสัย และ ผลกระทบต่อวัสดุและสิ่งก่อสร้าง การมลพิษทางอากาศจึงเป็นสิ่งจำเป็นในการตรวจสอบเพื่อป้องกันหรือหลีกเลี่ยงอันตรายที่จะเกิดขึ้น จึงต้องมีการควบคุมปริมาณที่ไม่ก่อให้เกิดอันตราย ซึ่งสามารถใช้เครื่องมือในการวัดค่าอากาศ หรือที่เรียกว่า เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ เพื่อให้เราทราบค่าอากาศว่าอยู่ในระดับใด 

เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ คืออะไร ?

เครื่องวัดมลพิษทางอากาศ เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในวัดระดับมลพิษทางอากาศทั่วไป เพื่อมาวิเคราะห์และเก็บตัวอย่างโดยใช้วิธีการทางไฟฟ้าสำหรับตรวจวัดฝุ่นละอองลอยขนาดเล็กกว่า 2.5 และ 10 ไมโครเมตร ดังนั้นก่อนทำการซื้อเครื่องมือวัดฝุ่นควรจะทราบก่อนว่าต้องการนำไปใช้กับงานลักษณะใด ลักษณะของ ฝุ่นละออง มีขนาดอยู่ในช่วงไหน และเป็นฝุ่นละอองที่เกิดจากแหล่งใด เช่น ฝุ่นละอองจากการระเบิดหิน หรือฝุ่นละอองที่ลอยอยู่ในท้องถนน

ปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสภาวะมลพิษทางอากาศ แม้ไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่า แต่สามารถเดินทางผ่านระบบทางเดินหายใจเข้าสู่ปอด แทรกซึมลึกเข้ากระแสเลือด ซึ่งโรคที่ตามมาก็ คือ โรคภูมิแพ้ โรคหอบหืด โรคปอด โรคหลอดเลือดและหัวใจ ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกาย

About the Author

You may also like these